SFAC HOME

या योजनेद्वारे पुढील व्यक्ती किंवा संस्था यांना अर्थसहाय्य मिळु शकते,

शेतकरी, उत्पादकगट,भागीदारी/मालकीचे उद्योग,स्वयंसहाय्यता गट,कंपनी,कृषि उद्योजक,व्यक्तिगत कृषि पदवीधर अथवा कृषि पदवीधरांचा गट.

 व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य प्राप्त प्रकल्प -
      व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजनेअंतर्गत माहे डिसेंबर २००७ अखेर ३६ प्रकल्पास अर्थसहाय्य मंजुर केलेल असुन त्याची माहिती खालीलप्रमाणे -

अ.क्र.

प्रकल्पाचे नांव व पत्ता

 प्रकल्पाचा
प्रकार

प्रकल्प किंमत
रु.लाखात

समभाग
भाग भांडवल
मंजुर
(रु.लाखात)

श्री.शितलादेवी सहकारी खत कारखाना
मु.पो.अशेकनगर,बारड शेंबोली, ता.मूदखेड,जि.नांदेड.

सेंद्रीय खत कारखाना ९५२४६२-२७६४६५

५०.९४

१०.००

हरणेश्र्वर ऍग्रो प्रॉडक्टस पॉवर अँड इस्ट(आय)प्रा.लि.
मु.पो.कळस,ता.
इंदापुर,जि.पुणे.

इथेनॉल तयार करणे.
९४२२०३००९०

२४४७.००

११६.००

माऊन्टेन व्हिव वाइनरी, प्रा.लि.
स.न.१९/२ अंबेबहुला,ता.व
जि.नाशिक

वाईनरी  ९५२५३-२३९२३६९
९८२२०५६८८१

३४३.०५

२९.९०

आर्शिवाद ऍग्रो एक्सपोर्ट,
मु.मोहगाव,पो.तळनी,ता.रेनापूर,
जि.लातुर.

शितगृह व साठवणुकगृह
९५२३८२-२३४८१२

१२७.९८

२७.९८

कोयना ऍग्रो इंडस्टिज,सिका मॅन्शन,
मु.पो.पाटण,ता.पाटण,जि.सातारा

फळे भाजीपाला प्रक्रिया
९५२३७२-२८२९९९

३३३.००

४०.५१

ओमाऊली ऍग्रो एक्सपोर्टस,
मु.पो.आष्टा,ता.चाकुर,जि.लातुर

शितगृह व साठवणुकगृह
९५२३८२-२२५२६७
९४२२५१७१६०

२३७.५४

२३.७१

पिरॅमिड वाईयन्स प्रा.लि.
प्लॅट नं.७
पुजा अपार्टमेंट,अशोकनगर,
बारामती, जि.पुणे.

वाईनरी
९५२११२-३०९५१० ९४२२०२८२४०

१५२.४४

१४.६०

सहयाद्री व्हॅली वाईन्स,
मडकीजाम,ता.दिंडोरी, नाशिक

वाईनरी ९५२५३-२५९१९९४
९३७३९८७५७६

११०.४९

५.४९

कृषि विकास एक्सपोर्ट,
१११/४५,न्यु गांधी मैदान,
शॉपिंग काम्पलेक्स,लातुर

शीत गृह व साठवणुक
गृह
९५२३८२-२५००८०
९४२२४६९१०६

१५४.३०

१५.४१

१०

ए.डी.वाईन्स,गट नं.६६२/१/२
सप्तशृंगी पेटोल पंपाचे मागे ता.
दिंडोरी,जि.नाशिक.

वाईनरी
९५२५५७-२२२७१२
९४२२७६९७७५

१५२.९४

७.८०

११

रिनैसेंस वायनरी प्रा.लि.
गट नं.२३१७
मुंबई आग्रा रोड,ओझर(मिग)
ता.निफाड,जि.नाशिक

वाईनरी ९५२५०-३०९३०३

२३०.००

२६.००

१२

हरीओम ऍग्रो प्रोसेस,
गट नं.२८९,मु.पो.आष्टा,ता.चाकुर,
जि.लातुर-४१३५१२

द्राक्ष प्रक्रिया व काजु प्रक्रिया ९५२३८२-२४७२८४
९९२३४९५९४२

७६.३०

७.६३

१३

सी.बी.ऍग्रो.एक्सपोर्टस,
सर्वे नं.२९,३०,३३,३४,एमआयडीसी
ता.जत,जि.सांगली

शीतगृह व साठवणुक गृह ९५२३४४-२४६४२८
९८२२६५४४१६/१७

२५७.३३

२५.३०

१४

आदित्य वाईनरी,
गेट नं.१३८ पो.बानखेड,
ता.चिखली,जि.बुलढाणा

वाईनरी ९८५०३५३१८७

१९८.२८

१२.५५

१५

देवांक फुड प्रोसेसिंग, गट नं.१७२,मु.यपो.हरंगुळ,ता.जि.लातुर

द्राक्ष प्रक्रिया व काजु प्रक्रिया९३२६५५१५९३

६७.५०

६.७५

१६

राहुल एक्सपोर्टस,
चिखलहोल,
ता.खानापुर, जि.सांगली.

शीतगृह व साठवणुकगृह ९५२३४७-२४९५६५
९८९०६५९४६५

१३३.२०

११.०५

१७

मान्सुन ऍग्रो बायो लि.
२६९/४ सदाशिवपेठ,पुणे-४.

गोड मका प्रक्रिया
९५२०-२४४७५४०२
२४४५३७२२
९३७३५५८३९३

१४५.००

१०.५०

१८

नवजिवन प्रिकुलींग ऍन्ड एक्सपोर्टस,
हॉटेल एश्र्वर्या बिल्डींग,पंढरपुर,
जि.सोलापुर.

शीतगृह व साठवणुकगृह

१७८.००

२६.००

१९

व्हींटेज वाईन्स प्रा.लि.गट नं.७१,
गीताकुंज(कुर्डुवाडी) ता.निफाड,
जि.नाशिक.

वाईनरी ९५२५३-२४६९८४०

१३४.००

७५.००

२०

सृष्टी ऍग्रो एक्सपोर्टस,
एम-१५,यश संकुल,एसजीएम कॉलेज समोर,विद्यानगर,कराड,जि.सातारा.

शीतगृह व साठवणुकगृह
९८२२१३२३३५

१४८.६७

१४.८६

२१

त्रिमुर्ती कॉर्न्स, गेट नं.२३५,बुरकेगांव,ता.हवेली, जि.पुणे.

गोड मका प्रक्रिया
९४२२०२३७०६

१४७.५६

११.६०

२२

फ्रुटेज ग्रोव्हर्स एक्सपोर्टस,
९५,तेलंगी पाच्छापेठ,सोलापुर

शीतगृह व साठवणुकगृह
९४२२०६७२५८

२५०.५२

२४.२८

२३

मे.एच.व्ही टेक्नॉलाजी प्रा.लि.
गट नं.२५२,मु.पो.अळणी,ता.जि.
उस्मानाबाद.

शीतगृह व साठवणुकगृह
९५२३८२-२२१२०६

१७५.६१

५.२१

२४

मे.एश्र्वर्या हायटेक बायोरेमेडिज,
३३,शिवाजी हौसींग सोसायटी,
१२ वी गल्ली,राजारामपुरी,कोल्हापुर

कोरफड प्रक्रिया उद्योग
९८९०१९९३१६
९३७०६४५५३९

७७.९६

६.९१

२५

मे.शिवा ऍग्रो एक्सपोर्टस,
३,सत्यजित सोसायटी,जनरल ए.के.
विद्या मार्ग,पंचपाखडी,ठाणे

काजु प्रक्रिया उद्योग
९५२५२६२७२५८१
९८६७७१८३५७

६३.७८

६.३७

२६

मे.सहयाद्री ,
मु.पो.अडगांव,जि.नाशिक

फ्रोझन फुडस
९५२५३-६४५६८८१
९८५०५०७९३७

१०७.७८

१०.७७

२७

मे.सहयाद्री ऍग्रो एक्सपोर्टस,
गट नं.४९७,मु.पो.निमसोड,
ता.,खटाव,जि.सातारा

शीतगृह व साठवणुकगृ.ह
९५२१६१-२४०२४१

१२२.७८

६.७७

२८

मे.शगुन ऍग्रो प्रॉडक्टस प्रा.लि.
पारगांव,ता.दौंड,जि.पुणे

साबुकंद प्रक्रिया
९८६०९९३३३२
९४२३०१३९८९

१२०.७०

               ९.६४

 

२९

मे.व्यंकटेशाऍग्रोटेकप्रा.लि.
सुभेदार मंगल कार्यालय,आर्वीरोड,
केळकरवाडी,वर्धा

साबुकंद प्रक्रिया
९३२६२४२००५
९८९०६५९४६५

९२.४०

७.७४

३०

मे.क-हा व्हॅलीऍग्रो फुडप्रॉडक्टस,
एमआयडीसी,जेजुरी, ता.पुरंदर,
जि.पुणे

फळे व भाजीपाला प्रक्रिया
९८५०८४८७७०

६७.६०

७.९२

३१

तनपुरे ग्रीन हाऊस
गट नं.५०१,५०२,५०३,
मु.पो.धनगरवाडी,ता.भोर,जि.पुणे.

ग्रीन हाऊस
९२२६३१३३७४

१५२.७७

१०.४९

३२

मे.वंग व्हॅली ऍग्रो प्रोसेसिंग लि.,
मु.पो.तळमावले,ता.पाटण,
जि.सातारा

फळ प्रक्रिया
९५२१६४-
२४३०८८

९४.५०

१०.८७

३३

मे.व्यंकटेश्र्वरा फुडस ऍन्ड स्पायसेस प्रा.लि.वागळवाडी,
सोमेश्र्वरनगर,ता.बारामती,जि.पुणे

फुड प्रोसेसिंग
९४२२०११३५२
(ताठे)

२३१.३४

२१.१०

३४

मे.ऍम्ब्रोसिया वायनरी,
गट नं.३४१,मु.पो.दहिड(बु.)
ता.जि.बुलढाणा

वायनरी ९३७२९६८५८९ (श्री.तायडे)

११५.५३

९.२३

३५

मे.सिगमा ऍग्रो प्रॉडक्टस
इंडस्टीज
विजयकिरण अपार्टमेंट,
तिडके कॉलनी,नासिक.

फुड प्रोसेसिंग

२६३.९२

२६.३९

३६

मे.आर.पी.ऍग्रो एक्सपोर्टस,
द्वारा/आर.पी.भंडारी,३९,न्यु आदर्श कॉलनी,लातुर

शीतगृह व
साठवणुकगृह
९५२३८२-५२११७/
४३२२९

२७६.२१

२७.६२