SFAC HOME

प्रकल्प अहवाल सुविद्या -
व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजनेअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन घेण्यासाठी रु.५ लाखापर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.सदर सुविद्येचा लाभ घेण्यासाठी कर्ज देणा-या राष्ट्रीयकृत बँकेचे शिफारसपत्र आवश्यक असुन प्रकल्प अहवाल एसएफएसी नवी दिल्ली यांनी ठरवुन दिलेल्या सल्लागाराकडुन तयार करुन देण्यात येतो.

सल्लागार -
प्रकल्प अहवाल तयार करणा-या सल्लागारांची यादी खालीलप्रमाणे आहे -

1

कृष्णा व्हॅली ऍडव्हान्सड ऍग्रीकल्चर फौंडेशन

पी-३३,३४,३५ एमआयडीसी,कुपवाड भाग,सांगली.
फो.नं.०२३३-६४४५२१,६४५२६८ (कार्यालय)
फॅक्स ०२३३-२३३०४६६ निवास ०२३३-२३०३८८८

श्री.एन.जी.कामथ
नोडल अधिकारी

मिटकॉन
कन्सलटन्सी
सर्व्हीसेस लि.

कुबेरा चेंबर्स,१ ला मजला शिवाजीनगर,पुणे-५.
फो.न.०२०-२५५३३३०९ २५५३४३२२ (कार्यालय)
फक्स ०२०-२५५३०३०५ए२५५३३२०६
प्रशिक्षण संस्था-ए.पी नाईक एज्युकेशन डेव्हलपमेंट
सेंटर,स.नं.६८ पौड रोड,कोथरुड,पुणे-२९.

श्री.अशोक बारगजे
मुख्य सल्लागार,
ज्रोडल अधिकारी
फो.नं.२५२८२०१२ २५२८२०१५

एन्टरप्रनरशिप
ऐव्हलपमेंट ऑफ इंडिया

व्हिलेज भट जवळ,वाया अहमदाबाद,
एअरपोर्ट व इंदिराबीज भट पोष्ट,३८२४३८,जि.गांधीनगर
(गुजरात) फो.नं.०७०-३९६९१५३/५८/५९/६३
फॅक्स ०७०-३९६९१६४

मनोज मिश्रा
नोडल ऑफिसर

सेंटल फुड
टेक्नॉलाजिक रिसर्च
इन्स्टीटयुट

सेंटल फुड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टीटयुट,
म्हैसुर-५७००२०.
फॅक्स ०८२१-२५१४५३४/२५१५१०१श्‌,
फॅक्स २५२५४५३

टी.आर.प्रभु
हेड टेक्नॉलॉजी टान्सफर ऑन बिझीनेस डेव्हलपमेंट

ज्राबार्ड
कन्सलटंसी
सर्व्हीसेस

छारा/नाबार्ड प्लॉट नं.सी-२४,जी ब्लॉक,
तिसरा मजला सी विंग,बांद्रा कुर्ला कॉम्लेक्स,मुंबई-५१
फो.नं.०२२-२६२३००३४/३७/४०/८६
फॅक्स ०२२-२६५२०१९९

एस.एम.सेवकंद मुख्य कार्यकारी अधिकारी