योजना : शासन निर्णय व आदेश
                 
 
राष्ट्रीय कृषी पिक विमा योजना खरीप २०११
राष्ट्रीय पिक विम्याचे सुधारित अधिसूचना खरीप २०११ पथदर्शी प्रकल्प
कृषि विभागाच्या पुनर्रचनेसाठी समिती गठीत करणेबाबत
राज्यातील निवडक फळपिकावर हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपिक विमा योजना
शासकीय अधिकाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत
आत्मा योजना राबविण्यासाठी नवनिर्मित १४२ पदांचे विवरण पत्र
कृषी पुरस्कार २०११
कृषी गणना २०१० ११ शासन निर्णय ३० नोव्हेंबर २०११
कृषि पदार्थामधील रसायने कीटकनाशके व धातूंचे अवशेष नियंत्रित करण्यासाठी
आत्मा योजनेंतर्गत राज्य स्तरावरील आंतरविभागीय कार्यकारी गटाची बैठक
प्रकल्प आधारित कृषी विस्तार कार्यक्रम प्रचार व प्रसिद्धी मोहीम
खरीप२०११ कापूस पिक उत्पादकांना अर्थसहाय्य मार्गदर्शक सूचना
खरीप २०११ कापूस सोयाबीन व धान पिक उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य
नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षाकरीता गारपीट याहवामान धोक्यापासून विमासंरक्षण
केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना खरीप २०१२
किडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा योजनेस मान्यता प्रदान करणेबाबत
राज्यात कृषिविद्यापीठ प्रक्षेत्रावर केशरआंबा गुणवत्ता केंद्राचाप्रकल्प
राष्ट्रीय कृषी पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१२ अधिसूचना
जैविकतंत्रज्ञान विकासासाठी व जैविक उत्पादनास चालना देण्यासाठी बळकटीकरण
राज्यातील प्रायोगिक तत्वावरील हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना २०१२
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना रब्बी २०१२ १३ पिके व मंडळ अधिसूचित करणे बाबत
राज्य अन्न प्रक्रिया विकास परिषदेची स्थापना करण्याबाबत
राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान समन्वय यंत्रणा स्थापना
रष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूर समिती गठीत
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत संनियंत्रण समिती स्थापन करणेबाबत
सिमेंट नाला बांधाचे कामे सिमेंट काँक्रीटमध्ये करणेबाबत
सिमेंट नाला बांधाची कामे संधानकात करताना पाळवायचा तांत्रिक नियमबाबत
शेत बांधबंदिस्ती व ढाळीचे बांधबंदिस्ती ची कामे घेण्याबाबत
संगणक अहर्ता परिक्षेबाबत
सोयाबिन बियाणे हाताळणीबाबत शासन निर्णय दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१२
कापुस बियाणे कायदा २००९ अंतर्गत बियाणे निरीक्षकांची अधिसूचना
कापुस बियाणे विक्रीची किमंत अधिसूचना दिनांक १७ ऑगस्ट २०१२
कापुस बियाणे कायदा २००९ चे नियंत्रकांची अधिसूचना
जी. एम. ओ पिकांना ना हरकत प्रमाणप्रत्र देण्याकरीता डॉ. काकोडकर समिति
कापुस बियाणे पुरवठा व विक्रीचे सनियंत्रण करणेसाठी जिल्हास्तरीय समिति
कोकणातील आंबा पिकाचे फुलकिडे मुळे झालेल्या नुकसानीकरीता अर्थसहाय्य
नाशिक जिल्हयात द्राक्ष फळपिकावरती गारपीटपासून विमा संरक्षण
द्राक्ष केळी संत्रा मोसंबी डाळींब पेरु व काजू पिकांचा समावेश करण्याबाब
फळपिक विमा योजना 2012 मध्ये आंबा या फळपिकाचा समावेश करण्याबाबत
बागायती रोपमळ्यांचे बळकटीकरण ही राज्यश पुरस्कृबत योजना २०१२-१३ राबविणे
फ.पि.वि.योजना २०१२ संत्रा मोसंबी व पेरु या फळपिकांना पहिल टप्पा लागू
बियाणे अनुज्ञापक अधिकारी अधिसूचना ११.०२.२०१३
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१३ करिता शासन निर्णय
जा.वै.प्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाची कार्यपद्धती
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- रब्बी २०१३-१४ करीता शासन निर्णय
हवामान आधारित पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१३-१४ करीता शासन निर्णय
हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४ करीता शासन निर्णय
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१४ करिता शासन निर्णय
फलो व पुष्पोत्पादन व उच्च मुलयांकित पिके ही कृषी कार्ये समजण्याबाबत
NMOOP शसन निर्णय दि.१३.०८.२०१४
NMOOP शसन निर्णय दि.०४.०४.२०१४
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार
फळपिक विमा योजना - संत्रा व मोसंबी मृग बहार २०१५-१६
फळपिक विमा योजना - मोसंबी व पेरु मृग बहार २०१५-१६
शुद्दीपत्रक - फळपिक विमा योजना - संत्रा व मोसंबी मृग बहार २०१५-१६
आदर्शगाव शासन निर्णय व शुद्दीपत्रक
  Home | Site Map | Disclaimer | Contacts | Feedback
This portal is designed by National Informatics Centre (NIC)
Best viewed with 1024 by 768 Screen Resolution