प्रशासन : ज्येष्ठता सूची
                 
 
कृषी सहसंचालक
कृषी संचालक
अधिक्षक कृषी अधिकारी
महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ वर्ग १
सामान्य राज्य सेवा गट अ प्रशासन अधिकारी
कृषी सहसंचालक आस्थापना
वरिष्ट प्रशासन अधिकारी
सहाय्यक अधीक्षक
लघु लेखक उच्च श्रेणी २०१२
लघु लेखक निम्न श्रेणी २०१२
लघु टंकलेखक २०१२
अधीक्षक दिनांक ०१ जानेवारी २०१० पासुन
सहाय्यक अधीक्षक २०१२
वरिष्ठ लिपिक २०१२
लिपिक २०१२
अंतरीम ज्येष्ठता सूची २०१४ पुणे विभाग
कृषि सहाय्यक अंतरिम ज्येष्ठता सूची 2011 अमरावती विभाग
कृषि पर्यवेक्षक ज्येष्ठता सूची १.१.२०११
अंतिम ज्येष्ठता सूची पुणे विभाग
अंतिम ज्येष्ठता सूची -विभागीय कृषि सहसंचालक पुणे विभाग २०१५
कृषि सहाय्यक सुधारित ज्येष्ठता सूची 2011 अमरावती विभाग
अंतरीम ज्येष्ठता सुची सहाय्यक अधिक्षक दि. १.१.२०१३ स्थित
कोल्हापूर सांभागाची वर्ग ३ संवर्गाची १.१.१५ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची
वरिष्ठ लिपिकांची दि. १.१.२०१३ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची
लिपिकांची दि. १.१.२०१३ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची
कृषि सहाय्यक अंतिम ज्येष्ठता सूची 2011 अमरावती विभाग
सन २०१४ स्थित सहाय्यक अधिक्षकांची अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची
कोल्हापूर सांभागाची वर्ग ३ संवर्गाची १.१.१६ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची
अधीक्षक सवंर्ग अंतिम ज्येष्ठता सूची दि ०१.०१.२०११ स्थित
सन २०१५ स्थित सहाय्यक अधिक्षकांची अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची
अधीक्षक सवंर्ग अंतरीम ज्येष्ठता सूची दि ०१.०१.२०१२ स्थित
वरिष्ठ लिपिकांची दि. १.१.२०१४ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठती सुची.
लिपिकांची दि. १.१.२०१४ स्थित अंतरिमरित्या ज्येष्ठती सुची.
वरिष्ठ लिपिक २०१७ यादी
सन २०१६ स्थित सहाय्यक अधिक्षकांची अंतरिमरित्या ज्येष्ठतासूची
अधीक्षक सवंर्ग अंतिम ज्येष्ठता सूची दि ०१.०१.२०१२ स्थित
अधीक्षक सवंर्ग अंतरिम ज्येष्ठता सूची दि ०१.०१.२०१३-१४ स्थित
  Home | Site Map | Disclaimer | Contacts | Feedback
This portal is designed by National Informatics Centre (NIC)
Best viewed with 1024 by 768 Screen Resolution