सांख्यिकी : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
                 
 
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१३ करिता शासन निर्णय
हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४ करीता शासन निर्णय
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१४ करिता शासन निर्णय
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१४ करिता शासन निर्णय मुदतवाड
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- रब्बी २०१४-१५ करीता शासन निर्णय
हवामान आधारित पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१४-१५ करीता शासन निर्णय
हवामान आधारित पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१४-१५ मुदतवाड
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- खरीप २०१५ करिता शासन निर्णय
हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१५ करीता शासन निर्णय
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- रब्बी २०१५-१६ करीता शासन निर्णय
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ करिता शासन निर्णय
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पूरक शासन निर्णय
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१६ नुकसान पंचनामा कार्यपद्धती
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१६ नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ करिता शासन निर्णय
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६-१७ शासन निर्णयाचे शुद्धी
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- रब्बी २०१५-१६ मधील नुकसान भरपाईची माहिती
पिकनिहाय शेतकरांच्या सहभाग व नुकसान भरपाईची माहिती
रब्बी २०१५-१६ मधील नुकसान भरपाई वाटपाचा बँकनिहाय तपशील
  Home | Site Map | Disclaimer | Contacts | Feedback
This portal is designed by National Informatics Centre (NIC)
Best viewed with 1024 by 768 Screen Resolution